Palmer
Live music at Palmer Alehouse.
Credit: Tom Bol